Nhà cung cấp

Nhà cung cấp hiểu theo cách đơn giản có thể là tổ chức hoặc cá nhân, tham gia cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường. Những nhà cung cấp này hình thành các thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp, như cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, cung cấp vốn, các dịch vụ tài chính, cung ứng lao động …

Phân hệ Nhà cung cấp cho phép bạn theo dõi danh sách Nhà cung cấp và thao tác các nghiệp vụ liên quan khi quản lý nhà cung cấp như: Đơn hàng mua, công nợ nhà cung cấp, phiếu chi cho nhà cung cấp

Đối tượng sử dụng

Bộ phận mua hàng, kế toán kho hay hành chính nhân sự đều có thể là các đối tượng sử dụng quản lý nhà cung cấp

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 0: Chuẩn bị danh sách nhà cung cấp của công ty bạn

Bước 1: Tạo mới nhà cung cấp

Bước 2: Quản lý nhà cung cấp


Bước 0: Chuẩn bị danh sách nhà cung cấp của công ty bạn

Hãy chuẩn bị file Nhà cung cấp theo mẫu. Bạn có thể tải file dữ liệu tại: Nha-cung-cap


Bước 1: Tạo mới nhà cung cấp

Có 2 cách tạo mới nhà cung cấp: Tạo mới và Import

1. Tạo mới:

 • Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng   > Chọn phân hệ Mua hàng > Chọn tiếp Nhà cung cấp
 • Click  [Tạo mới]
 • Nhập các thông tin Nhà cung cấp

Dấu * là trường bắt buộc phải nhập

 • Click [Cập nhật] để lưu lại nhà cung cấp
 • Lặp lại các bước trên bạn nhận được danh sách nhà cung cấp

2. Import:

 • Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng > Chọn phân hệ Mua hàng > Chọn tiếp Nhà cung cấp
 • Click [Import]

[Import nhà cung cấp]: Nơi để điền thông tin import

[Lịch sử import nhà cung cấp]: Xem lại các lịch sử đã import trước đó

 • Chọn tiếp Import nhà cung cấp
 • Chọn các trường thông tin import tương ứng với file excel

 • Click [Cập nhật] để tiến hành import
 • Xem kết quả import trả về:

Lưu ý:

– Chữ đỏ có dấu * là trường bắt buộc phải chọn để import

– Sheet dữ liệu luôn luôn là sheet đầu tiên trong file excel

– Với nhà cung cấp tổ chức chọn các trường liên quan đến tổ chức, tương tự với nhà cung cấp là cá nhân


Bước 2: Quản lý nhà cung cấp

1. Màn hình chi tiết nhà cung cấp

 • Màn hình thông tin chung

 • Lịch sử giao dịch: Lịch sử đơn hàng, phiếu chi của nhà cung cấp

 • Công nợ

Dư có: Đã trả nhà cung cấp lấy từ nhập công nợ trực tiếp (Nhập số âm), phiếu chi nhà cung cấp

Dự nợ: Phải trả nhà cung cấp lấy từ nhập công nợ trực tiếp (Nhập số dương), đơn hàng mua

Các Tác vụ trên thanh Công cụ

2. Màn hình danh sách nhà cung cấp

  • Tất cả: Danh sách tất cả nhà cung cấp hiện có
  • Bạn phụ trách: Danh sách nhà cung cấp bạn được giao phụ trách
  • Phòng ban bạn: Danh sách nhà cung cấp phòng ban bạn được giao phụ trách
  • Lọc nhà cung cấp Cá nhân/ Tổ chức: Lọc nhà cung cấp theo loại

  • Export: Bạn nhận được file excel danh sách nhà cung cấp
  • Import: Tác vụ này giúp bạn tạo mới nhanh.
  • Các tác vụ cần lưu ý (Tương tự tác vụ trong màn hình chi tiết)
  • Chọn cột hiển thị: Ngoài các cột mặc định, bạn có thể chọn thêm các cột khác (cột có sẵn)

  • Sắp xếp theo danh sách: Sắp xếp tăng/ giảm theo trường dữ liệu