Phiếu thu

Phiếu thu có vai trò ghi lại lịch sử mỗi lần thu tiền, người quản lý có thể nắm được những khoản thu nào được thu từ bán hàng, những khoản thu nào từ các nguồn thu khác và được thu vào tài khoản nào.

Làm thế nào để quản lý phiếu thu?

Bước 1. Cài đặt các loại thu

Bước 2. Tạo mới phiếu thu

Bước 3. Tác vụ trên từng phiếu thu


Bước 1. Cài đặt các loại thu

Trước khi tạo một phiếu thu, người dùng phải cài đặt các hình thức thu

  1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Thu chi
  2. Chọn Cài đặt   ở góc bên phải màn hình > Chọn Cài đặt khác
  3. Hiển thị màn hình cài đặt các loại thu, ấn vào biểu tượng dấu cộng (+) để thêm các Loại phiếu thu:
  • [Thu bán hàng]: Đối với phiếu thu cho giao dịch bán hàng
  • [Thu khác]: Các loại thu từ nguồn thu khác, không phải từ Hợp đồng và Đơn hàng.


Bước 2. Tạo mới phiếu thu

Sau khi cài đặt xong Loại phiếu thu, người dùng tạo mới [Phiếu thu] như sau:

  1. Tại màn hình danh sách Phiếu thu > Click vào Tạo mới ở góc trái màn hình
  2. Nhập các thông tin Phiếu thu:

Bảng mô tả các trường thông tin:

Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là trường bắt buộc phải nhập/ chọn

Ví dụ về Chi tiết thu cho loại thu: Thu theo đơn hàng


Bước 3. Tác vụ trên từng phiếu thu

Sau khi Phiếu thu tạo mới thành công, màn hình chi tiết hiển thị thông tin phiếu, tùy thuộc vào quyền sẽ thực hiện các tác vụ trên phiếu.

Bảng mô tả các tác vụ: