Phiếu chi

Phiếu chi như là một công cụ giúp người dùng khai báo các khoản chi hàng ngày của công ty. Người quản lý có thể nắm được khoản chi nào cho mua hàng, khoản chi nào cho các mục đích khác và chi từ tài khoản nào.


Làm thế nào để quản lý phiếu chi?

Để quản lý chi, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt các loại chi

Bước 2. Tạo mới phiếu chi

Bước 3. Tác vụ trên từng phiếu chi


Bước 1. Cài đặt các loại chi

Mỗi phiếu chi sẽ đại diện cho mục đích chi khác nhau: chi tiền cho hợp đồng/đơn hàng/khách hàng hay các khoản chi khác. Vì vậy, để tạo mới một phiếu chi, bạn cần cài đặt trước các loại chi như sau:

  1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Thu chi
  2. Chọn Cài đặt    ở góc bên phải màn hình > Chọn Cài đặt khác
  3. Chọn danh mục Loại phiếu chi > Chọn biểu tượng dấu  (+) để thêm các Loại phiếu chi:
  • [Chi mua hàng]: Đối với phiếu chi cho giao dịch mua hàng
  • [Chi khác]: Các loại chi từ nguồn chi khác, không phải chi cho Đơn hàng/ Hợp đồng/ Khách hàng.


Bước 2. Tạo mới phiếu chi

Sau khi cài đặt xong Loại phiếu chi, người dùng tạo mới [Phiếu chi] như sau:

  1. Tại màn hình danh sách Phiếu chi > Click Chọn [Tạo mới] ở góc trái màn hình
  2. Nhập các thông tin Phiếu chi:

Bảng mô tả các trường thông tin:

Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là trường bắt buộc phải nhập/ chọn

Ví dụ về Chi tiết chi cho loại chi: Chi theo đơn hàng


Bước 3. Tác vụ trên từng phiếu chi

Sau khi Phiếu chi được tạo mới thành công, màn hình chi tiết hiển thị thông tin phiếu, tùy thuộc vào quyền sẽ thực hiện các tác vụ trên phiếu.