Đơn từ

Đơn từ là một đối tượng quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có, nhưng việc quản lý đơn từ bằng giấy tờ thủ công có thể gây mất thông tin và tốn thời gian. Phân hệ đơn từ sẽ số hóa toàn bộ quy trình duyệt đơn và mẫu đơn từ hành chính, giúp doanh nghiệp quản lý đơn từ nhanh chóng và dễ dàng

Phân hệ Đơn từ cung cấp các loại đơn sau:

  1. Đơn xin nghỉ
  2. Đơn xin vắng mặt
  3. Đơn làm thêm
  4. Đơn check in/out
  5. Đơn đổi ca
  6. Đơn tăng ca
  7. Đơn đăng ký ca
  8. Đơn xin công tác
  9. Đơn xin làm theo chế độ
  10. Đơn xin thôi việc

Đơn xin nghỉ

Đơn xin nghỉ là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu nghỉ một ngày hay nhiều ngày. Để cài đặt và tạo mới đơn xin nghỉ, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn xin nghỉ

Đơn xin vắng mặt

Đơn xin vắng mặt là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu vắng mặt một khoảng thời gian trong ca làm việc. Để cài đặt và tạo mới đơn xin vắng mặt, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn xin vắng mặt


Đơn làm thêm 

Đơn làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm giờ. Hệ thống cho phép cấu hình sẵn công thức tính công làm thêm. Để cài đặt và tạo mới đơn làm thêm, bạn  xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn làm thêm


Đơn checkin/out

Đơn checkin/out  là loại đơn phát sinh khi người dùng quên chốt vân tay lúc đến hay lúc về.  Nhân sự cần làm đơn để hệ thống tính đủ công cho ngày quên chốt đó. Để cài đặt và tạo mới Đơn checkin/out, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn checkin/out


Đơn đổi ca

Đơn đổi ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn đổi ca làm việc cho chính mình hoặc cho người khác, đổi trong một ngày hoặc đổi những ngày khác nhau. Để cài đặt và sử dụng Đơn đổi ca, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn đổi ca


Đơn tăng ca

Đơn  tăng ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn làm thêm một ca nữa, ngoài những ca làm việc đã được phân, người dùng sẽ tạo đơn tăng ca để người quản lý có thể duyệt. Để cài đặt và sử dụng Đơn tăng ca, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn tăng ca


Đơn đăng ký ca

Đơn đăng ký ca là loại đơn được sử dụng khi người dùng muốn đăng ký làm một ca làm. Nếu người dùng đã có ca làm việc trước đó thì ca làm việc này sẽ đè lên ca cũ của nhân sự. Để cài đặt và sử dụng Đơn đăng ký ca, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết đơn đăng ký ca


Đơn xin công tác

Đơn xin công tác là loại đơn phát sinh khi người dùng đi công tác một ngày hoặc nhiều ngày, khi làm đơn công tác sẽ được tính đủ công cho nhân sự đó. Để cài đặt và sử dụng đơn xin công tác, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết đơn xin công tác 


Đơn xin  làm theo chế độ

Đơn xin làm theo chế độ là loại đơn phát sinh khi người dùng được hưởng chế độ đi muộn về sớm theo luật (ví dụ chế độ thai sản, con nhỏ…). Để cài đặt và sử dụng đơn làm theo chế độ, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết đơn làm theo chế độ


Đơn xin thôi việc

Đơn xin thôi việc là loại đơn phát sinh khi nhân sự muốn nghỉ việc ở doanh nghiệp. Để cài đặt và sử dụng đơn xin thôi việc, xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết đơn xin thôi việc