Cài đặt đơn từ

Cài đặt chung 

Với tính năng Cài đặt chung trong đơn từ, Bạn có thể cấu hình đầy đủ cho mọi đơn từ giúp các doanh nghiệp thiết lập, tùy chỉnh và bật/ tắt các đơn từ một cách chính xác và nhanh chóng.

Để thực hiện cài đặt chung, bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng bên cạnh avatar >  Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Đơn từ 
 • Trong màn hình Cài đặt đơn từ > Chọn Cài đặt chung
 • Thực hiện cài đặt các đơn từ: Tùy chỉnh các nút bật/ tắt các option của đơn từ
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại cài đặt

Đơn xin nghỉ

Các cấu hình cài đặt cho đơn xin nghỉ

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

Đơn vắng mặt

Các cấu hình cài đặt đơn vắng mặt

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

Cấu hình cài đặt tương tự với Đơn theo chế độ

Đơn làm thêm

Các cấu hình cài đặt đơn làm thêm

Lưu ý: Cài đặt số ngày được phép tạo đơn trước bao nhiêu ngày thì nhập số âm. Ngược lại, cài đặt số ngày được phép tạo đơn sau bao nhiêu ngày thì nhập số dương.

Cấu hình cài đặt tương tự với các đơn: Đơn đổi caĐơn tăng caĐơn đăng ký ca và Đơn công tác

Đơn checkin/out

Các cấu hình cài đặt đơn checkin/out

Lưu ý: Cài đặt số ngày của đơn checkin/out chỉ cho phép nhập số dương.

Đơn thôi việc

Cấu hình cài đặt đơn thôi việc


Cài đặt duyệt đơn từ

Khi sử dụng phân hệ đơn từ, các đơn trên hệ thống đều cần được quản lý duyệt thì đơn đó mới có thể link sang bảng chấm công hoặc bảng lương của nhân sự. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng tự chọn người duyệt hoặc tạo quy trình duyệt động đơn từ.

Làm sao để cài đặt duyệt đơn từ trên phần mềm?

Để cài đặt quy trình duyệt đơn, bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng bên cạnh biểu tượng avatar   > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Tự động
 •  Chọn menu Duyệt đối tượng
 •  Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình
 • Nhập các thông tin ở màn hình tạo mới > Chọn đối tượng đơn từ cần tạo quy trình duyệt đơn
 •  Vẽ quy trình duyệt đơn
 •  Chọn [Cập nhật]  để lưu lại.

Click chuột phải để hiển thị các tác vụ và vẽ quy trình duyệt đơn.

Các trường cần lưu ý:

 • Cách vẽ quy trình duyệt đơn tương tự các đối tượng duyệt khác.
 • Nếu muốn sử dụng một quy trình duyệt đơn cho tất cả đơn từ bạn hãy bỏ trống trường đối tượng con.
 • Khi sử dụng điều kiện so sánh, quy trình bắt buộc phải có 2 nhánh: thỏa mãn và không thỏa mãn thì mới được phép cập nhật.