Dự án

Dự án như một công việc cha chứa các công việc con có liên quan và ràng buộc với nhau để cùng thực hiện một nhiệm vụ đã đặt ra từ trước. Tính năng quản lý dự án là một giải pháp toàn diện và hiệu quả  để giải quyết các vấn đề quản lý dự án của doanh nghiệp.

Làm sao để bắt đầu sử dụng dự án?

Để quản lý dự án, bạn theo dõi các bước sau:

Bước 1.  Cài đặt dự án

Bước 2.  Hướng dẫn tạo dự án

Bước 3.   Quản lý dự án


Bước 1. Cài đặt dự án

Để sử dụng được các tính năng quản lý dự án, bạn cần thực hiện các cài đặt cho dự án như sau:

  • Chọn vào biểu tượng    cạnh biểu tượng avata > Chọn Cài đặt hệ thống Công việc 
  • Trong màn hình cài đặt công việc > Chọn Cài đặt chung
  • Thực hiện cài đặt Dự án: Tùy chỉnh bật/tắt các option cài đặt dự án
  • Chọn Cập nhật  để lưu lại cài đặt


Bước 2. Hướng dẫn tạo mới dự án

  • Vào phân hệ Công việc > chọn Dự án 
  • Chọn icon [Tạo mới] ở góc trái màn hình
  • Nhập đầy đủ các trường thông tin trong màn hình tạo mới
  • Chọn [Cập nhật]

Các trường cần lưu ý:


Bước 3. Quản lý dự án

Các màn hình  xem dự án

Phần mềm cung cấp cho người dùng 4 màn hình để theo dõi dự án, bao gồm: màn hình danh sách, màn hình Kan Ban, màn hình Gird và  màn hình Gantt chart.

Phần mềm cũng cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý dự án:

  • Quản lý dự án tại màn hình danh sách
  • Quản lý dự án tại màn hình chi tiết dự án

Click chuột phải vào tên dự án tại màn hình danh sách và thực hiện tác vụ quản lý dự án

Vào màn hình chi tiết dự án, vào thực hiện các tác vụ quản lý dự án ở góc phải màn hình

Các tính năng quản lý dự án:

Lưu ý: Tính năng gán nhãn cho dự án tương tự như gán nhãn công việc, xem chi tiết hướng dẫn gán nhãn tại Công việc > Hướng dẫn gán nhãn