Báo cáo đơn từ

Hệ thống sẽ thống kê lại danh sách nhân sự xin vắng mặt, xin nghỉ với tất cả các lý do đã cài đặt trong cài đặt Đơn từ.

Bảng hiển thị theo tháng với các lý do sẽ hiển thị số lần của từng nhân sự. Từ đó giúp quản lý nắm bắt được nhân sự nghỉ bao nhiêu lần/tháng.

Đối với Báo cáo này, phầm mềm cung cấp 3 tác vụ quản lý

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.