Cài đặt đối tượng, phân hệ

Để sử dụng hiệu quả từng đối tượng, phân hệ trong phần mềm, bạn cần cài đặt cho các đối tượng, phân hệ  đó. Các cài đặt của cả hệ thống được gộp trong một màn hình cài đặt chung, bạn cần vào đó để tiến hành cài đặt trước khi bắt đầu sử dụng đối tượng.

Sau đây là 2 bước cài đặt phân hệ, đối tượng trên phần mềm:

Bước 1: Vào màn hình Cài đặt hệ thống

Bước 2: Tiến hành cài đặt từng đối tượng và phân hệ


Bước 1: Vào màn hình Cài đặt hệ thống

Bạn có thể dễ dàng truy cập vào màn hình thiết lập bằng cách chọn biểu tượng    gần biểu tượng avatar > Cài đặt hệ thống.

Mọi thao tác thiết lập của bạn sẽ được thực hiện ngay trong 1 màn hình.


Bước 2: Tiến hành cài đặt từng đối tượng và phân hệ

Trong màn hình cài đặt hệ thống, tiến hành cài đặt các phân hệ và đối tượng cần sử dụng (chi tiết xem Hướng dẫn cài đặt ở từng phân hệ).